Szanowni Państwo,

Pragnę zainteresować Państwa ofertą mojej firmy zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami od 2001 roku.
Moim celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz dążenie do obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.
Doświadczenie, które posiadam wynika z wieloletniej praktyki zawodowej w branży zarządzania nieruchomościami. Spełniam wymogi Ustawy o gospodarce nieruchomościami tzn. jestem licencjonowanym zarządcą nieruchomości i posiadam aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nieruchomości. Ponadto jestem członkiem Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości "WARECKA”.

Połączenie doświadczenia z umieszczeniem w centrum uwagi klienta i jego potrzeb pozwala na profesjonalne świadczenie usług w zakresie zarządzania/administrowania nieruchomościami. Jestem przy tym otwarta na realizację indywidualnych zleceń, których zakres i formę określają moi klienci. Odbiorcą moich usług są przede wszystkim Wspólnoty Mieszkaniowe.

Zajmuję się budynkami:

 • małymi, posiadającymiponiżej 7 lokali,
 • budynkami o powierzchni przekraczającymi 10 000,00 m2 powierzchni użytkowej,
 • osiedlami mieszkaniowymi wraz z ich infrastrukturą,
 • budynkami przejętymi bezpośrednio od firm deweloperskich,
 • nieruchomościami wybudowanymi w latach 30 XX wieku oraz wpisanymi do rejestru zabytków – Wspólnotyna Starym Mieście.

Łączna powierzchnia administrowanych budynków to ponad 127 000,00 m2 powierzchni użytkowej.
Swoje obowiązki wykonuję przy ścisłej współpracy z Zarządami Wspólnot powołanymi przez Wspólnoty z osób fizycznych. Zarządzam również nieruchomości, w których właściciele nie powołali zarządu z osób fizycznych i powierzono mi zarząd w trybie art. 18 ustawy
o własności lokali.
Moja oferta obejmuje usługi podstawowe, tj. tzw. czynności zwykłego zarządu,
w szczególności:

 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców,
 • prowadzenie dla każdego budynku książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z prawem budowlanym,
 • zapewnienie dostaw usług komunalnych - zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami wywożącymi śmieci; zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów dotyczących ubezpieczenia budynku,
 • sprawowanie nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację i remonty,
 • nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji,
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • przygotowywanie projektów rocznego planu gospodarczego,
 • sporządzanie okresowego i rocznego sprawozdania finansowego,
 • prowadzenie księgowości zgodnie z przyjętymi przez Wspólnotę Mieszkaniową zasadami prowadzenia ewidencji księgowej, z możliwością sprawdzania salda przez Właścicieli w internecie.
 • rozliczanie właścicieli z opłat związanych z kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej i lokali,
 • korespondencja z właścicielami mieszkań, np. wysyłanie zawiadomień o zmianie opłat; prowadzenie czynności windykacyjnych, z wyłączeniem kosztów obsługi prawnej,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi, negocjowanie warunków umów i stawki,
 • a także w razie potrzeby przeprowadzanie przetargów zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Dodatkowo na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej oferuję:

 • opracowanie wieloletnich planów gospodarowania nieruchomością,
 • prowadzenie windykacji sądowej,
 • reprezentowanie Wspólnoty w sądzie,
 • organizacja nadzoru nad wykonywanymi remontami przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane prawem budowlanym,
 • przeprowadzenie analizy rynku i pomoc w wyborze banku do kredytowania przedsięwzięć remontowych,
 • analizę dokumentów księgowych, rozliczeniowych oraz technicznych przejętych od poprzedniego zarządcy.

W ramach zarządzania nieruchomością gwarantuję:

 1. obsługę administracyjną,
 2. obsługę finansowo - księgową wspólnoty,
 3. zarządzanie usługami technicznymi dla potrzeb nieruchomości,
 4. obsługę organizacyjno-logistyczną.

Ponadto, moje usługi obejmują również czynności związane z rejestracją lub przyjęciem Wspólnoty od dotychczasowego zarządcy, w tym:

 • dokonanie rejestracji Wspólnoty Mieszkaniowej w GUS i Urzędzie Skarbowym pomoc przy wyborze banku i założeniu rachunków bankowych,
 • pomoc w przejęciu dokumentów od poprzedniego Administratora lub Gminy,
 • przeprowadzenie analizy merytorycznej i finansowo - księgowej przejętych dokumentów i przedstawienie Zarządowi stosownych wniosków,
 • w razie stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu zapisów księgowych poszczególnych zdarzeń gospodarczych, ponowne zaksięgowanie dokumentów FK
 • i przeprowadzenie prawidłowych rozliczeń, pod warunkiem jednak, że dany rok obrachunkowy nie został już zamknięty i deklaracja z osiągniętych dochodów
 • i poniesionych kosztów nie została złożona do Urzędu Skarbowego,
 • inne czynności merytoryczne i finansowe, które pojawią się w trakcie przejmowania nieruchomości wspólnej jeżeli ich wykonanie jest zgodne z Ustawą o własności lokali
 • i innymi przepisami.